Utbildning

Information om mina utbildningar

Påbörjad utbildning

Första året på Borås Högskolas distansutbildning Webbredaktör, 2014-2015

Bild & Grafisk produktion
Utgångspunkter för webbplatsutveckling: bakgrund, vetenskaplighet och metodologiska perspektiv
Tekniker för webbdesign
Content Management
Sociala Medier
Formgivning och layout
Dynamiska webbapplikationer 1 – klientbaserad programmering
Textproduktion 1

Avslutade utbildningar

IT, medier & design, 180 hp, Södertörn, 2009-2012

Via programmet har jag fått kunskaper, metoder och representations- och interaktionsformer inom IT, medier och design. Kunskap om grundläggande teorier och forskningsmetoder inom design och digitala medier. Jag har fått förmågan att använda aktuella designmetoder för design av digitala artefakter, att forma designkoncept med lämpliga material och på relevanta nivåer. Samt att motivera ett designbeslut som baseras på användartester och beprövad erfarenhet.

Jag har erhållit en självständigt värderingsförmåga och förhållningssätt och kan kritiskt utvärdera min egen och andras utformning av digitala artefakter, samt resonera om designens betydelse för individen och samhället, när det gäller etik, estetik och kommunikation.

År 1
Termin 1        Media A
Termin 2       Informatik A

År 2
Termin 3        Media B
Termin 4        Svenska och retorik, Design, innovation och kreativitet, Projektledning och Designprojekt

År 3
Termin 5        Media C
Termin 6        Valfri kurs, Praktik och Examensarbete

Läs mer om projekt som är anslutna till min utbildning på Södertörn:
Typsnitt Mathemathic Regular
Praktik på Kulturhuset i Stockholm
Avhandling för PS Agency om digital publicering på iPad
Kandidatuppsats om läsplatta som ett hjälpmedel för personer med dyslexi

Läs mer om programmet här.

Förpackningsdesign, 80 Yhp Nackademin, 2005-2007

Under programmet har jag lärt mig hur hela förpackningsprocessen fungerar och vad som avgör hur en förpackning ska utformas. Jag har bland annat kunskap om olika material och deras egenskaper, grafisk design, produktion, olika tryckprocesser, grunden i ekonomi, marknadsföring och projektledning. I  verkstaden har jag fått arbeta praktiskt med exempelvis olika typer av skärmaskiner.

En viktig del i utvecklingen var att förstå hur man löser kundernas affärsproblem genom att tolka och ge en kort sammanfattning, bedriva forskning, generera idéer, utveckla förslag, dokument och presentera genomförbara förslag – att kräva orienterade totallösning. För att få förståelse och förankra kunskaperna i verkligheten fick jag arbeta och delta i levande projekt som designtävlingar och i uppdrag från företag.

Delar av utbildningen
– Adobe CS -program
– Grafik och typografiska formen
– Grafisk teknik, prepress och tryckmetoder
– Material och teknik, förpackningar
– Konstruktion : CAD-system och baser i 3D
– Design Development paket
– Skapa dummies : digitalt och för hand med skärbord
– Förpackningar logistik
– Projektledning
– Marknadsföring, konsumentbeteende och dekoratör
– Upphandling, förslag, beräkningar
– Grunderna i affärsjuridik
– Förpackningar utveckling för ett hållbart samhälle
– Två praktikplatser
– Examensarbete

 

In english:

ICT(Information Communications Technology), Media and Design, 180 credits

Knowledge and understanding
After completing the training, students have comprehensive knowledge of information technology, media and design.
– Knowledge, methods and representation and interaction techniques in digital, media and design.
– Knowledge of the basic theories and research methods in design and digital media.
Skills and Abilities
After completing the education the student has ability to use the current design methodology for the design of digital artifacts.
– The ability to shape the design concept with suitable materials and on relevant levels.
– Ability to justify a design decisions based on usability testing and proven experience.
Judgement and approach
After completing the education the student has the ability to independently and critically evaluate their own and others’ design of digital artifacts.
– The ability to reason about design’s impact on individuals and society, in terms of ethics, aesthetics and communication. 
Year 1
Term 1             Media A
Term 2            Informatik A
Year 2
Term 3            Media B

Term 4            Swedish and rhetoric, Design, innovation and creativity, Project Management and Design Projects
Year 3
Term 5            Media C
Term 6            Elective Course, Internship and Thesis 
Projects connected to Södertörn
Font Mathemathic Regular
Internship at Kulturhuset Stockholm
Thesis for PS Agency about digital publication on iPad
Bachelor thesis about e-reader as an assistive tool for people with dyslexia
Read more about the program here(in swedish).
 

Package design, Nackademin

Under the program you learn how the entire packaging process works and what determines how a pack should be designed. You will gain knowledge about different materials and their properties, design, graphic design, production, printing processes, finance, marketing, project management and more. We are practical in our workshop and with our machines, but also with academic subjects.
An important part of the development is to understand how to solve clients’ business problems by interpreting a brief, conduct research, generate ideas, develop proposals, document and present viable proposals – to demand-oriented total solution. To get the training and understanding of how it is to work with customers, you participate in live projects such as design competitions and student assignments from companies.
Parts of the education
– Adobe CS applications
– Graphic and typographic form
– Graphic technology, pre-press and printing methods
– Materials and technology, packaging
– Construction: CAD systems and bases in 3D
– Design Development packages
– Create dummies: digitally and by hand with cutting table
– Packaging logistics
– Project Management
– Marketing, consumer behavior and store display
– Procurement, proposals, calculations
– Basics of business law
– Packaging development for a sustainable society
– Two internships
– Thesis